1. นโยบาย

1.1 เรามีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม เราไม่ยอมรับการให้หรือรับสินบนหรือทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการเจรจาตกลงทางธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม และเราจะพยายามริเริ่มและใช้ระบบต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

1.2 เราจะยึดถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เราถือกฎหมายของสหราชอาณาจักรเป็นหลักรวมถึงพรบ.การให้สินบนปีค.ศ.2010 ในการทำธุรกิจทั้งในอังกฤษและในต่างประเทศ

1.3 วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือ

 • (ก) กำหนดความรับผิดชอบของเรา และฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำงานให้เราในการสังเกตและยึดถือแนวทางของเราในเรื่องสินบนและการทุจริตและ
 • (ข) จัดหาข้อมูลและแนวทางให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำงานให้เราในการตรวจหาและจัดการกับเรื่องสินบนและการทุจริตต่างๆ

1.4 การให้หรือรับสินบนและการทุจริตต่าง ๆ มีโทษสำหรับบุคคลคือจำคุกได้ถึงสิบปี และถ้าเราพบว่ามีส่วนในการทุจริต ค่าปรับนั้นไม่มีขีดจำกัด และถูกลิดรอนสิทธิในการลงประมูลงานราชการทั้งหมดและชื่อเสียงเสียหายได้ ดังนั้น เราจึงถือเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายของเราอย่างเคร่งครัด

1.5 ในนโยบายนี้ บุคคลที่สามหมายถึง บุคคลใดๆ ก็ตามหรือนิติบุคคล องค์กรที่ท่านต้องติดต่อด้วยในการทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งขณะทำงานให้กับเราและรวมถึงลูกค้าจริงๆ หรือลูกค้าที่เราติดต่อไป ลูกค้าบุคคล ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจที่รู้จักกัน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือองค์กรของรัฐ หรือเอกชนใดๆ ก็ตามรวมถึงที่ปรึกษา ตัวแทน เจ้าหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้น ทั้งยังรวมถึงนักการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และพรรคและกลุ่มการเมืองต่างๆ ทั้งหมด

2. นโยบายนี้ครอบคลุมผู้ใดบ้าง

นโยบายนี้ผูกพันกับทุกคนที่ทำงานในทุกระดับและทุกชั้นตั้งแต่ผู้จัดการอาวุโส เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้างพนักงาน (ไม่ว่าจะเป็นแบบประจำ ตามสัญญา หรือ ชั่วคราว) ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาช่วง พนักงานฝึกหัด พนักงานระดับรอง พนักงานที่ทำงานที่บ้าน พนักงานที่ทำงานเป็นครั้งคราว เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อาสาสมัคร เด็กฝึกงาน ตัวแทน ผู้สนับสนุน หรือ ผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือ บริษัทในเครือหรือพนักงานของบริษัทนั้นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม (อ้างถึงรวมๆ ว่า พนักงานในนโยบายนี้)

3. การให้และรับสินบนคืออะไร

สินบนคือการจูงใจหรือการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้หรือการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายหรือทางบุคคล

ตัวอย่าง

การเสนอสินบน

ท่านเสนอบัตรเข้าชมกีฬานัดสำคัญให้กับลูกค้าที่อาจจะทำธุรกิจกับเรา แต่จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้านั้นตกลงทำธุรกิจกับเราเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมายทันทีที่ท่านเสนอเช่นนั้นเนื่องจากต้องการความได้เปรียบทางการค้าและสัญญา เราอาจจะถูกเหมารวมว่าได้กระทำความผิดนี้ด้วยเพราะการกระทำนี้ทำให้เราได้ข้อเสนอทางธุรกิจมา และนี่อาจจะเป็นความผิดของลูกค้าเราด้วยเช่นกันหากตกลงรับข้อเสนอของท่าน

การรับสินบน

บริษัทคู่ค้าให้งานหลานชายของท่าน แต่ว่าแสดงออกชัดเจนว่าคาดหวังให้ท่านใช้อิทธิพลของท่านในองค์กรเพื่อให้เราทำธุรกิจกับพวกเขาต่อไป การเสนอในแบบดังกล่าวของบริษัทคู่ค้าเป็นความผิด และจะเป็นความผิดของท่านด้วยหากยอมรับข้อเสนอนั้นเพราะท่านจะได้ประโยชน์ส่วนตนด้วย

การให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ

ท่านจัดการให้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างชาติเพื่อเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน

ความผิดจากการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาตินี้เป็นความผิดทันทีที่มีการเสนอว่าจะให้ เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ เราอาจถูกมองว่าได้ทำความผิดร่วมด้วย

4. ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

4.1 นโยบายนี้มิได้ห้ามการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่สามกันตามปกติหรือตามสมควร (ทั้งจัดเลี้ยงและรับเลี้ยง) 

4.2 การรับหรือให้ของขวัญทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • (ก) ไม่มีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลที่สามเพื่อให้ได้รับหรือรักษาผลประโยชน์ธุรกิจไว้ หรือเพื่อตอบแทนการสร้างความได้เปรียบหรือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการตอบแทนบุญคุณ หรือผลประโยชน์ทั้งที่เด่นชัดและแอบแฝง
 • (ข) การกระทำนั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
 • (ค) เป็นการให้ในนามของเรา ไม่ใช่ในนามของท่าน
 • (ง) มิได้เป็นการให้เงินสดหรือเทียบเท่า (อย่างเช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล หรือคูปองใด ๆ)
 • (จ) เป็นการให้อย่างเหมาะสมตามแต่สถานการณ์เช่น ในอังกฤษ มีธรรมเนียมการให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
 • (ฉ) ต้องคำนึงถึงเหตุผลของการให้และรับของขวัญเสมอว่าต้องเป็นของขวัญที่เหมาะสมทั้งในแง่ของประเภทและมูลค่า
 • (ช) ต้องเป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่เป็นการให้ลับ ๆ และ
 • (ซ) ของขวัญนี้ไม่ควรมาจากหรือเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือตัวแทนของเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาล หรือนักการเมือง หรือพรรคการเมือง โดยไม่มีการอนุมัติจากผู้จัดการของท่าน

4.3 เราตระหนักดีว่าธรรมเนียมการให้ของขวัญทางธุรกิจของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค สิ่งที่ยอมรับได้ในที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับในอีกที่หนึ่ง จะมีการทดสอบว่าในทุกสถานการณ์ ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองนั้นๆ เหมาะสมและสมควรหรือไม่ เจตนาของของขวัญนั้นจะถูกพิจารณาด้วย

5. อะไรคือสิ่งที่เรารับไม่ได้

เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หากท่าน (หรือใครก็ตามกระทำการในนามของท่าน) ทำ

 • (ก) ให้สัญญาว่าจะให้ หรือเสนอเงิน ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองด้วยความคาดหวัง หรือหวังว่าจะได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่กำลังจะได้ หรือได้มาแล้วและให้เป็นการตอบแทน
 • (ข) ให้สัญญาว่าจะให้ หรือเสนอเงิน ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้าหรือตัวแทน เพื่อ “อำนวยความสะดวก” หรือเร่งรัดกระบวนการทำงานปกติ
 • (ค) ยอมรับเงินจากบุคคลที่สามที่ท่านทราบดี หรือสงสัยว่ากำลังนำเสนอให้ด้วยความคาดหวังว่าจะได้ผลประโยชน์ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจกับพวกเขา
 • (ง) ยอมรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่สามถ้าหากท่านทราบดี หรือสงสัยว่าเป็นการเสนอให้ด้วยความคาดหวังว่า จะมีการตอบแทนเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจจากเรา
 • (จ) มีการข่มขู่หรือตอบโต้พนักงานที่ปฎิเสธที่จะทำการใดที่เป็นความผิดเรื่องสินบน หรือพนักงานที่ชี้ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายนี้
 • (ฉ) ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะนำไปสู่การละเมิดนโยบายนี้

6. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกและผลตอบแทนแบบไม่ถูกต้อง

6.1 เราจะไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวก และไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือ “ค่าตอบแทนแบบไม่ถูกต้อง” ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม โดยปกติค่าอำนวยความสะดวกคือเงินที่จ่ายเพื่อเร่งรัดหรือยืนยันว่าจะได้ผลตามกระบวนการทำงานปกติจากรัฐบาลให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล การจ่ายเงินแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่สหราชอาณาจักร แต่อาจจะเป็นเรื่องปกติในหลายๆ ประเทศ

6.2 ถ้ามีคนถามท่านให้จ่ายเงินในนามของเรา ท่านพึงระลึกเสมอว่าเงินที่จะจ่ายนั้นเพื่ออะไร และจำนวนเงินที่เรียกร้องนั้นเหมาะสมคือ ได้สัดส่วนกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอหรือไม่ ท่านพึงขอใบเสร็จรับเงินเสมอ และต้องมีรายละเอียดและรายการการจ่ายเงินด้วย ถ้าท่านเกิดสงสัย กังวล หรือมีคำถามเกี่ยวกับเงินเหล่านี้ ควรนำเรื่องนี้ไปถามกับผู้จัดการของท่าน

6.3 ค่าตอบแทนแบบไม่ถูกต้องคือ เงินที่จ่ายกลับมาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจจะนำไปสู่เรื่องนี้ หรือชี้ช่องว่าเราอาจจะรับหรือจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้อง

7. การบริจาค

เราไม่มีนโยบายบริจาคให้พรรคการเมืองใดๆ ก็ตาม เราสามารถบริจาคให้กับการกุศลที่ถูกกฎหมายและชอบด้วยศีลธรรมของพื้นถิ่นนั้นๆ เท่านั้น การบริจาคทุกรายการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายกฎหมายทั้งหมด

8. ความรับผิดชอบของท่าน

8.1 ท่านต้องรับประกันว่า ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้

8.2 การป้องกัน การตรวจสอบ และการรายงานเรื่องสินบนและรูปแบบอื่นๆ ของการทุจริตเป็นความรับผิดชอบของทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมงานกับเรา หรืออยู่ในการควบคุมของเรา พนักงานทั้งหมดต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจจะนำไปสู่ หรืออาจจะเป็นการละเมิดนโยบายนี้

8.3 ท่านต้องแจ้งผู้จัดการของท่านทันทีหากท่านเห็นว่าหรือสงสัยว่ามี หรืออาจจะมีการผิดหรือละเมิดนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าหรือบริษัทที่อาจจะเป็นลูกค้าเสนออะไรบ้างอย่างให้ท่านเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจจากเรา หรือบอกท่านว่าต้องมีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญบางอย่างเพื่อให้บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจ ท่านต้องติด “ธงแดง” ลงในตารางงานเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเรื่องสินบนหรือทุจริตเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น

8.4 พนักงานคนใดละเมิดนโยบายนี้จะโดนการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจหมายถึงการไล่ออกเนื่องจากกระทำการที่ไม่เหมาะสม

9. การเก็บบันทึก

9.1 เราต้องเก็บบันทึกทางการเงินต่างๆ ทั้งหมด และมีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนในการดำเนินการจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่สาม

9.2 ท่านต้องแสดงและเก็บบันทึกทุกการเลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้น และของขวัญต่างๆ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ โดยที่บันทึกเหล่านี้จะมีการตรวจสอบโดยระดับผู้จัดการ

9.3 ท่านต้องรับประกันว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง ของขวัญหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม ต้องถูกส่งมาตามนโยบายเรื่องค่าใช้จ่ายและมีข้อชี้แจงเฉพาะเรื่องเหตุผลการจ่าย

9.4 บัญชีทั้งหมด ทั้งใบเรียกเก็บเงิน บันทึกภายใน และเอกสารอื่นใด และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับบุคคลที่สาม อาทิเช่น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า บริษัทที่ติดต่อด้วย ควรต้องมีการจัดเตรียมและรักษาไว้อย่างแม่นยำและครบถ้วนที่สุด ไม่มีการบันทึกการจ่าย “นอกบัญชี” เพื่อส่งเสริมหรือปกปิดการจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม

10. วิธีแสดงประเด็นที่กังวลสงสัย

เราต้องการให้ท่านแสดงประเด็นที่กังวลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใดๆ หรือเรื่องที่สงสัยว่าอาจจะเป็นการกระทำผิดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทันทีที่พบเห็น ถ้าท่านไม่แน่ใจว่า การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นการให้หรือรับสินบน หรือเป็นการทุจริตหรือไม่ หรือท่านมีคำถามใดๆ ในเรื่องเหล่านี้ ท่านพึงปรึกษากับผู้จัดการโดยตรงของท่านก่อน

11. จะทำอย่างไรหากท่านเป็นเหยื่อของการติดสินบนหรือการทุจริต/h4>

เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านพึงแจ้งผู้จัดการของท่านทันที หากมีคนเสนอสินบนให้ท่าน หรือขอให้ท่านจ่าย หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า หรือเชื่อว่าท่านกำลังตกอยู่ในรูปแบบใด ๆ ของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12 การป้องกัน

12.1 พนักงานที่ปฎิเสธการรับหรือเสนอสินบน หรือที่นำเรื่องสินบนเข้าที่ประชุม หรือรายงานความผิดของผู้อื่น อาจจะกังวลเรื่องผลกระทบที่จะตามมา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเปิดกว้าง และจะสนับสนุนทุกคนที่แสดงความกังวลจริงๆ ด้วยเจตนาดีตามนโยบายนี้ แม้ว่า ท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือคิดไปเอง

12.2 เรารับประกันว่า จะไม่มีใครได้รับผลร้ายใดๆ จากผลของการปฎิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับเรื่องสินบนหรือทุจริต หรือเพราะว่าการรายงานด้วยเจตนาดีว่า รู้สึกสงสัยว่า อาจจะเกิดกรณีสินบนหรือทุจริต หรืออาจจะเกิดเรื่องเหล่านี้ในอนาคต ผลร้ายรวมถึงการไล่ออก มาตรการการลงโทษทางวินัย การข่มขู่ หรือการรังเกียจเดียดฉันท์จากการที่นำเสนอเรื่องเหล่านี้

13. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

13.1 การฝึกอบรมตามนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอบรมพื้นฐานเบื้องต้นกับพนักงานทุกคน พนักงานปัจจุบันทุกคนจะต้องมีการอบรมเป็นประจำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินนโยบายนี้และวิธีการยึดถือนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

13.2 เรามีนโยบายที่จะไม่รับเรื่องสินบนทุจริตแบบรุนแรง จึงต้องแจ้งบริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับเขาตามที่เหมาะสม

14. ใครเป็นผู้รับผิดชอบตามนโยบายนี้

14.1 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบโดยรวมทั้งหมดในการรับประกันว่านโยบายนี้เป็นไปตามข้อผูกพันทางด้านกฎหมายและจริยธรรม และ ส่วนงานทั้งหมดในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย

14.2 ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบพื้นฐานและประจำในการปฏิบัติใช้นโยบาย และตรวจติดตามการปฎิบัติและประสิทธิผล และจัดการกับคำถามเรื่องการตีความต่าง ๆ ผู้บริหารทุกระดับมีความรับผิดชอบว่าลูกน้องทั้งหมดตระหนักและเข้าใจนโยบายนี้ และมีการอบรมเป็นประจำและอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้

15 การตรวจติดตาม และการตรวจสอบ

15.1 ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการจะตรวจติดตามประสิทธิผลและทบทวนการปฎิบัติใช้นโยบายนี้ และพิจารณาถึงความเหมาะสม และประสิทธิผลอยู่เสมอ ถ้าสามารถปรับปรุงอะไรได้ก็จะมีการดำเนินการทันที ระบบและกระบวนการควบคุมภายในต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อรับประกันว่ากระบวนการทั้งหลายมีประสิทธิผลในการต่อสู้กับสินบนและการทุจริต

15.2 พนักงานทั้งหมดรับผิดชอบต่อความสำเร็จของนโยบายนี้ และควรจะรับประกันว่าทุกคนที่ใช้นโยบายนี้ในการเปิดโปงเหตุน่าสงสัยหรือการกระทำผิดใดๆ

15.3 พนักงานทุกคนสามารถแสดงความเห็นเรื่องนโยบายนี้ได้ และแนะนำแนวทางที่จะปรับปรุงมันให้ดีขึ้นกว่าเดิม ความเห็น ข้อเสนอแนะ และคำถามควรส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

15.4 นโยบายนี้ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจ้างพนักงาน และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้

สถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - “ธงแดง”

ต่อไปนี้คือรายการของสถานการณ์ “ธงแดง” ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ท่านทำงานให้เราและซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เรากังวลภายใต้กฎหมายต่อต้านสินบนและทุจริตต่างๆ กัน รายการนี้ไม่ได้กำหนดว่าเป็นแต่เพียงเท่านี้ และเป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นภาพเท่านั้น

หากท่านพบกับเหตุการณ์ “ธงแดง” ลักษณะนี้ในขณะที่ทำงานให้เรา ท่านต้องรายงานเรื่องเหล่านี้ให้ผู้จัดการของเรา

 • (ก) คุณได้ทราบว่าบุคคลที่สามได้ข้องเกี่ยวหรือถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
 • (ข) ท่านได้ทราบว่าบุคคลที่สามนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องการจ่ายหรือเรียกรับสินบน หรือมีชื่อเสียงว่ามี “ความสัมพันธ์พิเศษ” กับเจ้าหน้าที่การลงทุนต่างประเทศ
 • (ค) บุคคลที่สามยืนยันที่จะเรียกรับค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการที่จะมีการลงนามในสัญญากับเรา หรือทำหน้าที่ราชการตามปกติหรือดำเนินการต่างๆ ให้เรา
 • (ง) บุคคลที่สามเรียกร้องเงิน และ/หรือ ปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาที่มีการจ่ายค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ หรือ ปฏิเสธที่จะออกใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการจ่ายเงิน
 • (จ) บุคคลที่สามเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินไปยังประเทศหรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานที่ที่คนนั้นๆ อาศัยอยู่หรือทำธุรกิจอยู่
 • (ซ) บุคคลที่สามเรียกร้องเงินเพื่อให้มีการ “มองข้าม” การกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายได้
 • (ช) บุคคลที่สามต้องการให้มีการเลี้ยงรับรองอย่างหรูหราหรือของขวัญราคาแพงก่อนที่จะเริ่มต้นการต่อรองเรื่องสัญญาหรือการให้บริการรวมถึงการต่อสัญญาด้วย
 • (ซ) บุคคลที่สามเรียกร้องเงินเพื่อให้มีการ “มองข้าม” การกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายได้
 • (ฌ) บุคคลที่สามเรียกร้องให้ท่านหางาน หรือจ้างงาน หรือความได้เปรียบหรือประโยชน์อื่นใดก็ตามแก่เพื่อนหรือญาติ
 • (ญ) ท่านได้รับใบเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สามในรายการที่ดูเหมือนว่าจะไม่ปกติ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป็นเฉพาะบุคคล
 • (ฏ) บุคคลที่สามยืนยันที่จะมีข้อตกลงอื่นๆ หรือไม่กำหนดข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • (ฎ) ท่านสังเกตเห็นว่าเราได้รับใบเรียกเก็บเงินเป็นค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นจำนวนมากเกินไปเพื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
 • (ฐ) บุคคลที่สามเรียกร้องหรือต้องการให้มีการใช้นายหน้า ตัวแทน ที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทคู่ค้าที่ปกติแล้วไม่ได้ใช้หรือเราไม่รู้จัก
 • (ฒ) ท่านได้รับของขวัญหรือการจัดเลี้ยงที่หรูหราหรือแพงมากๆ จากบุคคลที่สาม