เงื่อนไขการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับการใช้เว็บไซต์ www.twig-aksorn.com ในโรงเรียนและวิทยาลัย

สำคัญ โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดอย่างระมัดระวังในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บ www.twig-aksorn.com (“บริการ”) ก่อนที่ลงนามในใบสั่งซื้อบริการและ/หรือ การเลือกยอมรับเงื่อนไขบริการ เมื่อท่านตกลงยินยอมรับเงื่อนไข

เมื่อมีการลงนามในใบสั่งซื้อหรือทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว หมายความว่า ท่านได้รับรองว่าท่านได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงแล้ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นการบรรลุข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านและทวิกแล้ว ถ้าท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ ท่านหรือคนในสังกัดจะไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา

เงื่อนไขเหล่านี้แทนที่และอยู่เหนือข้อเสนอหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะในเว็บไซต์ใดๆ ของทวิก หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ท่านกับทวิกเคยมีมาก่อน

ท่านยืนยันว่า รายละเอียดทั้งหมดที่ส่งให้ท่านเพื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการนั้นถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว และท่านตกลงที่จะแจ้งทวิกเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดนั้นๆ ทวิกสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธใบสมัครเพื่อใช้บริการใดๆ โดยไม่ต้องแจงเหตุผล ข้อตกลงนี้จะไม่มีผลผูกพันใดๆ จนกระทั่งทางทวิกได้แสดงการตอบรับไปยังท่านโดยการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านเพื่อเข้าใช้ระบบ

ท่านยืนยันว่า การใช้งานของท่าน ทั้งการ “อัพเดท” และ “อัพเกรด” (ดูนิยามด้านล่าง) ในบริการก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขนี้เช่นกัน ร่วมไปกับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มากับการ “อัพเดท” หรือ “อัพเกรด”

ท่านเข้าใจว่า สิทธิ์ของท่านในการใช้บริการนั้นขึ้นอยู่กับการจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ (ดูตามด้านล่าง) เมื่อมีการเรียกเก็บ และเข้าใจว่า ถ้าท่านไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อครบกำหนดหรือเมื่อมีการเรียกเก็บ ทวิกมีสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการโดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก็ได้ และท่านจะหมดสิทธิ์ในการเข้าใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา

ท่านได้รับทราบและตกลงว่า ในกระบวนการติดตั้งและลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับทางทวิกไว้ เป็นการบ่งชี้ตัวบุคคล ตัวย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของทางโรงเรียนหรือวิทยาลัยของท่าน หรือสถาบันการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น เราจะสามารถติดต่อท่านได้ตามกฎหมายในเรื่องการใช้บริการของท่าน โดยเฉพาะในเรื่องการต่อสมาชิกเพื่อเข้าบริการในแต่ละปี เรามีหน้าที่ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สามารถหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของเรา โดยการตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้ ท่านได้มอบฉันทะแก่ทวิกในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงการเข้าใช้ www.twig-aksorn.com นี้ทำขึ้นระหว่าง

ผู้ให้บริการ – บริษัท อักษร อินสไปร์ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคารเอ ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ("ทวิก”) และ

ลูกค้า – ในชื่อและรายละเอียดที่ได้ส่งให้ทวิก โดยเป็นส่วนหนึ่งจากขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็บ www.twig-aksorn.com (“ท่าน”)

ท่านพึงทราบว่า “ท่าน” หมายถึงตัวท่านในฐานะโรงเรียน วิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษา หรือ นิติบุคคล หนึ่งแห่งที่ได้ซื้อสิทธิการเข้าถึงบริการ และไม่รวมถึงสถาบันการศึกษาหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรืออยู่ในเครือของท่าน ถ้านิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาที่ในเครือนั้น ๆ ต้องการเข้าใช้ www.twig-aksorn.com ก็ต้องทำการซื้อสิทธิต่างหากเฉพาะตัวเช่นกัน

ท่านรับทราบว่า ข้อมูลเนื้อหา และสื่อการสอนทั้งหมดที่มีในแต่ละห้วงเวลาที่เราให้บริการ (“ข้อมูล”) นั้นมีอยู่โดยขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่หรืองดไปโดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้ทุกเวลา

สิทธิความเป็นเจ้าของ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งในและต่อบริการ ทุกส่วนของบริการและสื่อการสอนทั้งหมด ทั้งใน”อัพเดท” และ “อัพเกรด” ของบริการ (ดูเพิ่มด้านล่าง) และสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการเป็นของทวิก (หรือเจ้าของสิทธิที่ทวิกกำหนด) แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของที่กล่าวมาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในแบบและการออกแบบ สิทธิบัตร โนว์ฮาว ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ในการติดต่อกันทั้งหมด ทวิกเป็นเจ้าของคำแนะนำ ความคิด คำร้องเพื่อการปรับปรุง ความเห็นต่อการบริการ ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อมูลอื่นใดก็ตามที่ส่งมาจากท่าน หรือ ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ เว้นแต่ที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากบริการนี้เลย

ข้อกำหนดการใช้งานและข้อห้าม

การเข้าถึงบริการนั้นกระทำผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันสำหรับท่านและพนักงานและนักเรียนของท่าน (รายละเอียดของโรงเรียนผู้ใช้)

ท่านมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการใช้อย่างเหมาะสมของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ออกให้สำหรับท่าน พนักงานและนักเรียนของท่าน รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้มีสิทธิใช้ทั้งหมด ท่านต้องแจ้งทวิกทันทีหากท่านมีเหตุใดๆ ก็ตามที่ทำให้เชื่อได้ว่า รหัสผ่านที่ออกให้ท่าน พนักงานและนักเรียนของท่านรั่วไหลไปยังผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้และสามารถเข้าถึงได้ ถ้าทวิกมีเหตุพอที่จะเชื่อได้ว่ามีระบบความปลอดภัยถูกคุกคามหรือมีการละเมิดใช้ในบริการโดยท่านหรือพนักงานหรือนักเรียนของท่าน ทวิกจะเปลี่ยนรหัสผ่านทันที่และแจ้งท่านให้ทราบต่อไป

ท่านและพนักงานของท่านและนักเรียนของท่าน ("ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต") ได้รับอนุญาตให้

1. เข้าถึง เลือกชม และแสดงเนื้อหาและสื่อการเรียนทั้งหมดที่มีผ่านระบบบนเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเดี่ยว หรือ หลายเครื่องที่อยู่ในความควบคุมของท่านภายในอาณาบริเวณของสถาบันของท่าน เพื่อการใช้ภายในสถาบันของท่านเท่านั้น

2. เข้าถึง เลือกชม และแสดงเนื้อหาและสื่อการเรียนทั้งหมดที่มีผ่านระบบการให้บริการโดยใช้ชื่อบุคคลเพื่อเข้าใช้เดี่ยวผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียน

3. ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่เป็นครู พิมพ์หน้าจอจากระบบเพื่อทำสำเนาเท่าที่จำเป็นในการใช้สอนในห้องเรียนนั้นของสถานศึกษาเป็นการภายในโดยตัวผู้ใช้ได้รับอนุญาต และเพื่อใช้นอกห้องเรียนโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการบ้านหรือเตรียมการเรียนการสอนเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่เป็นครู เก็บเอกสารนั้นไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวในดิสก์ หรืออุปกรณ์พกพาตามที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างตามที่บรรยายไว้ในย่อหน้าที่หนึ่งถึงสามด้านบน

ครูที่ไม่ได้ทำงานให้ท่านแล้วและนักเรียนที่ไม่ได้เรียนกับท่านแล้วก็จะหมดสภาพความเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทันที่ที่ไม่ได้เรียนหรือร่วมงานกันแล้ว

กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่บรรยายในย่อหน้าที่หนึ่งถึงสี่ด้านบนจะถูกอ้างอิงในข้อตกลงนี้โดยเรียกว่า “กิจกรรมที่ได้รับอนุญาต”

ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถที่จะทำดังนี้ได้ และท่านไม่พึงอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตพึงทำสิ่งเหล่านี้

1. คัดลอกหรือทำสำเนาเนื้อหาส่วนใดก็ตามหรือทั้งหมดจากระบบบริการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็น “กิจกรรมที่ได้รับอนุญาต”

2. เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบริการ หรือทำอย่างไรอย่างหนึ่งอย่าง ย้อนกระบวนการ ถอดประกอบ แยกชิ้นส่วน หรือ สร้างผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (อนุพันธุ์) จากเนื้อหาของระบบบริการและบันทึกไว้เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องยอมให้ทำได้ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายอังกฤษที่เป็นเป็นตามระเบียบประชาคมยุโรปที่ 91/250 ในเรื่องกฎหมายปกป้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

3. รวมถึงระบบบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามของบริการหรือสื่อการสอนที่ให้บริการ

4. ให้เช่าช่วง เช่า ว่าจ้าง หยิบยืม หรือจำหน่าย จ่าย แจก บริการหรือส่วนใด ๆ ของระบบหรือให้ใช้งานระบบบริการใช้แบบพาณิชย์

5. ใช้บริการจากระบบในแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นกิจกรรมที่อนุญาตตามด้านบนโดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทวิก

6. ลบ หรือบดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ ของทวิกและเจ้าของสิทธิจากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือจากเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ

7. แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ (รวมถึงการใช้ส่วนใดก็ตามความร่วมมือ การวบรวมเนื้อหา ห้องสมุด คลังเนื้อหา หรือบริการในแบบเดียวกัน) นอกเสียจากว่าเป็นการแจกจ่ายหรือกระจายเนื้อหาในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรในเว็บไซต์

8. เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบริการไว้ในเซิร์ฟเวอร์ตัวแทน ยกเว้นว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้ท่านโดยทวิกเพื่อใช้บริการ

9. สร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยมือโดยการดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบบริการ

10. ฝังดีพลิงก์ไปยัง ทำเฟรม สไปเดอร์ ฮาร์เวส หรือ สเครป ระบบบริการ หรือ การเข้าถึงบริการด้วยเหตุผลเดียวกันนั้น

11. ใช้เครื่องมือใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบเว็บหรือที่ในแบบเดียวกันเพื่ออ่านหรือเอาเนื้อหาของระบบบริการโดยวิธีการแบบอัตโนมัติหรือแบบใช้เครื่อง (นอกเหนือจากการใช้วิธีที่ในคนนั่งดูแล้วเลือกเนื้อหา) หรือ

12. เปิดเผยรายละเอียดของผู้ใช้ที่เป็นโรงเรียน หรือรายละเอียดผู้เข้าใช้บุคคล และ/หรือ ยอมให้ใช้รายละเอียดผู้เข้าใช้ที่เป็นโรงเรียนหรือบุคคลก็ตามแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์แล้ว อย่างเช่น อดีตพนักงานหรือนักเรียน

กิจกรรมต่างๆ ตามที่บรรยายในย่อหน้าที่หนึ่งถึงสิบสองด้านบนจะเรียกในข้อตกลงนี้ว่า "กิจกรรมต้องห้าม”

ท่านตกลงว่า ท่านจะแจ้งข้อตกลงนี้ทั้งหมดแก่ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดทุกคน และตกลงว่า ท่านจะรับประกันว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตทุกคนจะทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ และท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากเกิดการละเมิดข้อตกลงนี้ของผู้ใช้ได้รับอนุญาต ตามข้อตกลงนี้ การกระทำและละเว้นการกระทำของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดถือเป็นการกระทำและการละเว้นการกระทำของท่าน ถ้ามีเหตุพอที่ให้ทวิกเชื่อได้ว่าท่านและ/หรือผู้ใช้ได้รับอนุญาตนั้นใช้บริการในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม ทางเราสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

เงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับท่านและกับผู้ใช้ที่รับอนุญาตทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้ผ่านรูปแบบหรือระบบใด ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พีดีเอ หรืออื่น ๆ และไม่ว่าท่านและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้จะเข้าใช้บริการอย่างไรก็ตาม เช่น ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ แวปเบราว์เซอร์ อีเมล ข้อความสั้นทางโทรศัพท์ หรืออื่นใดก็ตาม โดยการเข้าใช้และโดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้บริการ ท่านกำลังยอมรับความผูกพันตามกฎหมายของเงื่อนไขการใช้บริการ

การให้สิทธิ/การให้บริการ

เมื่อท่านได้จ่ายค่าบริการครบเต็มแล้วตามที่ทวิกหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนได้เรียกเก็บแล้ว และถ้าท่านไม่ได้กำลังทำกิจกรรมต้องห้ามอยู่หรือทำเสร็จไปแล้ว ทวิกจะให้สิทธิที่ไม่เป็นเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนต่อไปได้ และไม่สามารถเอาไปให้เช่าช่วงต่อไปได้เพื่อนำไปทำกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบบริการ และส่วนใดส่วนหนึ่งและทั้งหมดของอัพเดทและอัพเกรดของระบบตามห้วงเวลาที่ทางทวิกแจ้งไว้ในใบเรียกเก็บเงินที่ท่านได้รับ หรือไม่ก็ตามที่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางทวิก (เงื่อนไข) สิทธิทั้งหมดที่ได้อนุมัติให้ตามข้อตกลงนี้ทางทวิกขอสงวนไว้ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและการจ่ายเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และระบบการเชื่อมต่อและระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเข้าถึงบริการ

อัพเดทและอัพเกรด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงนี้บังคับใช้กับบริการและกับอัพเดทและอัพเกรดทุกชิ้น ที่จัดให้โดยทวิกในแต่ละช่วงเวลา เมื่ออัพเดทและอัพเกรดรวมกับบริการทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงนี้ และท่านพึงทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ที่สัมพันธ์กับอัพเดทและอัพเกรด “อัพเดท” หมายถึง การแก้ไขบั๊ก การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการแก้ไขย่อย การเสริมหรือการปรับแต่งระบบบริการใดๆ ก็ตาม ที่ทวิกดำเนินการตามที่ทวิกเห็นสมควรในเวลาที่เหมาะสมให้กับท่านตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ “อัพเกรด” หมายถึง รุ่นของบริการที่มีเนื้อหา ความสามารถ และหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะรวมถึงความสามารถใหม่ ๆ ที่ทวิกเห็นสมควรในเวลาที่เหมาะสมกับท่านตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ในฐานะที่สาระสำคัญของบริการนี้คือ การให้บริการเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์แก่ครูและนักเรียน ทวิกอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือ ถอนส่วนใด ๆ ของบริการออกเมื่อไรก็ได้ (โดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งทางก็ได้) ทวิกอาจจะออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกับบริการนี้เมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึง ตัวอย่างเช่น การรวมเอาความสามารถ เนื้อหา หรือความสามารถเพิ่มเติมต่างไม่มีความตอนใดของข้อตกลงนี้ที่ให้สิทธิหรือความชอบธรรมแก่ท่านในเข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันนั้น หากท่านสนใจจะซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ท่านพึงติดต่อทวิกหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกให้กับทวิกในอัตราที่ได้กำหนดไว้สำหรับช่วงเวลาที่ท่านสนใจสมัคร พร้อมกับค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทางทวิกได้แจ้งเรียกเก็บและท่านตกลงจ่าย (“ค่าธรรมเนียม”) เพื่อความชัดเจน ไม่เป็นที่เคลือบแคลง ในกรณีท่านต่อการบอกรับเป็นสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บนั้นจะเป็นอัตราที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของเราในช่วงเวลาที่ได้ทำการต่อสมาชิกนั้น การจ่ายค่าธรรมเนียมจะมาจากการจ่ายตามใบเรียกเก็บหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้แล้วท่านเลือกเมื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ถ้าท่านเลือกที่จะจ่ายเงินทีหลังตามใบเรียกเก็บ ก็จะมีการส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังท่าน และสมาชิกภาพของท่านจะเริ่มภายในสองสามวันหลังจากที่ท่านมีคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องทำการจ่ายตามใบเรียกเก็บภายในเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) หลังจากวันที่บนใบเรียกเก็บ ถ้าท่านไม่จ่ายเงินให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด ทวิกมีสิทธิ์ที่จะ (1) เรียกเก็บดอกเบี้ยจากยอดค้างจ่ายได้ และ/หรือ (2) ระงับใช้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของท่าน จนกว่าทวิกจะได้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครบเต็มจำนวน ถ้าท่านเลือกจ่ายออนไลน์ การจ่ายเงินของท่านจะถูกดำเนินการโดย เซจเพย์ ระบบเกทเวย์การจ่ายเงินออนไลน์แบบปลอดภัย ที่เข้ารหัสข้อมูลของท่านทั้งหมดในระบบป้องกันอย่างดี ทันทีที่การจ่ายของท่านได้รับการยืนยันโดยเซจเพย์ สมาชิกภาพของท่านก็จะเริ่มทันที จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในกรณียกเว้นกรณีที่แจงไว้ด้านล่าง ถ้าบอกรับสมาชิกเป็นแบบรายเดือนหรือรายปี จะมีการต่อให้แบบอัตโนมัติ เว้นแต่ท่านจะตั้งค่ากำหนดไว้ว่า เป็นแบบ "ห้ามต่อสมาชิกโดยอัตโนมัติ" ในระบบบริหารบัญชีของท่าน ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเกินไปกว่าช่วงเวลาที่ท่านได้สมัครสมาชิกไว้

ข้อกำหนดและการยกเลิกบริการ

ข้อตกลงจะเริ่มในวันเริ่มให้บริการที่กำหนดในใบเรียกเก็บเงินค่าบริการที่ส่งถึงท่านและดำเนินไปตามข้อกำหนดตามที่บรรยายไว้ด้านบน ในย่อหน้าที่เริ่มด้วย "การให้สิทธิ/การให้บริการ"

ท่านอาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้ก่อนการสิ้นสุดลงของข้อกำหนดโดยการแจ้งทวิกเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อไหร่ก็ได้ นอกเสียจากว่าทางทวิกเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงนี้เสียเอง ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่จ่าย

เมื่อสิ้นสุดของสมาชิกครั้งแรกหรือครั้งต่อๆ มา จะมีการต่อสมาชิกโดยอัตโนมัติไปอีกหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี (แล้วแต่กรณี) ถ้าท่านไม่แจ้งเราก่อนการต่อสมาชิกว่า ท่านต้องการจะยกเลิกหรือไม่ต้องการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติ ท่านเข้าใจว่าท่านได้ต่อสมาชิกโดยอัตโนมัติและท่านได้อนุญาตให้เรา (โดยไม่ต้องมีการแจ้งก่อน) เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือรายปีได้ โดยใช้ข้อมูลการจ่ายหรือบัตรที่ให้ไว้กับทางทวิก

ถ้าท่านไม่ได้ต่อสมาชิกตามที่ได้แจ้งไว้ย่อหน้าก่อน สิทธิการเข้าใช้ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตก็จะถูกระงับโดยอัตโนมัติจนกว่าท่านจะได้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุสมาชิก

นอกเหนือจากสิทธิใด ๆ ที่ทวิกให้แล้ว ถ้า (1) ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้แล้ว หรือ (2) ท่านถูกประกาศว่า ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด หรือเงื่อนไขการเช้าควบคุมกิจการใดๆ จากเจ้าหนี้ หรือถ้าต้องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ต่อตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่าน ทวิกมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ/หรือ ระงับสิทธิการเข้าใช้บริการและดำเนินการใดๆ เพื่อเรียกรับค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทวิก

ถ้าทวิกประวิงเวลาในการดำเนินการใด ๆ เมื่อท่านละเมิดข้อตกลง ความล่าช้านั้นจะไม่ได้หมายถึงการละเว้นให้กับการละเมิดนั้น ถ้าทวิกยินยอมละเว้นให้ในการละเมิดข้อตกลงของท่าน การละเว้นไม่เอาโทษนั้นจะจำกัดเฉพาะครั้งนั้น ๆ

ทวิกขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา และด้วยเหตุผลใดก็ได้ ตามที่แจ้งกับท่าน ถ้าทวิกยกเลิกสิทธิการเข้าถึงบริการของท่านด้วยเหตุตามประโยคก่อนหน้านี้ ทวิกจะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ท่านตามสัดส่วนของสัญญาที่เหลืออยู่และค่าธรรมเนียมที่ท่านได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามีเหลือ)

การรับประกัน:

โดยหลัก ๆ แล้ว บริการนี้ประกอบด้วยภาพยนตร์สั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการเรียนรู้ ทวิกไม่ได้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันความเหมาะสม ความแม่นยำ และความสมควรของเนื้อหาของระบบบริการ ทวิกไม่อาจจะรับผิดชอบในการใช้งานระบบของท่านและ/หรือ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ทวิกรับประกันดังนี้ - ทวิกจะพัฒนาและดำเนินการระบบของการบริการด้วยทักษะและความเอาใจตามสมควร ทวิกจะพยายามเต็มที่ที่จะให้บริการกับท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ เว้นแต่อาจมีการบำรุงรักษาระบบและการปรับระบบ และในส่วนของข้อตกลงเรื่อง "เหตุสุดวิสัย" ด้านล่าง

สิ่งที่ทวิกไม่รับประกัน - ทวิกไม่รับประกันใด ๆ ในผลของการบริการหรือเนื้อหาของการบริการ เช่นเดียวกับรายการเพื่อการศึกษาใดๆ ผลดีของการใช้บริการนั้นขึ้นอยู่กับทักษะและความขยันของผู้ใช้ ทวิกไม่ได้แนะนำให้ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวใด ๆ พยายามจะทำการทดลองที่บ้านเอง และไม่สามารถรับผิดชอบได้เลย หากท่านตัดสินใจจะทดลองขัดกับคำแนะนำของเรา ทวิกจะไม่รับผิดชอบอะไรหากครูหรือนักเรียนบางคน หรือผู้ปกครองหรือญาติอาจจะเห็นว่าเนื้อหาบางส่วนอาจล่วงเกินศาสนา เชื้อชาติ หรืออื่น ๆ ถ้ามีการล่วงเกินใด ๆ เกิดขึ้น ก็ไม่ได้มีความตั้งใจใดๆ เลย ทวิกไม่สามารถรับประกันว่า เนื้อหาและบริการต่างๆ จะไม่มีทางผิด แต่ทวิกจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของเนื้อหาที่ได้รายงานมาทันทีที่เป็นไปได้

ผลได้จากการรับประกันและความผูกพันทางกฎหมายที่ให้และดำเนินการโดยทวิกตามความในย่อหน้าที่เริ่มว่า "การรับประกันโดยจำกัด" ("การรับประกันโดยจำกัด") นั้นจำกัดอยู่แค่ท่านเท่านั้น ไม่อาจจะถ่ายโอนต่อไปได้

ท่านจะไม่มีสิทธิที่จะอ้างได้จากการรับประกันอย่างจำกัด และการรับประกันอย่างจำกัดจะถูกลดเลิกถ้าระบบบริการล้มเหลวนั้นเป็นผลจากอุบัติเหตุ การใช้อย่างละเมิด การใช้ผิด การละเลยไม่ใส่ใจ หรือการปรับแต่งบริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทวิก  ทวิกจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากที่ท่านเข้าใช้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หรือแม้แต่แนะนำความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนี้  ทวิกจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียใดๆ ของบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือทำซ้ำที่เกิดจากความผิดพลาดของเนื้อหาของบริการ

ทวิกไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาและบริการจากระบบที่เรามีจะเป็นครบตามความจำเป็นของท่าน หรือ ว่าสื่อการสอนที่มีอยู่จะเข้ากันได้กับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อหรือเครือข่ายที่ท่านมีใช้อยู่ หรือว่า การทำงานของระบบจะไม่มีข้อจำกัด หรือจะไม่มีข้อผิดพลาด การเลือกใช้บริการของเราเพื่อให้ได้ผลตามที่ตัวท่านต้องการ และการติดตั้ง การใช้และผลที่ได้จากระบบบริการนั้นเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดชอบเต็มที่ตามกฎหมายเต็มที่ของทวิกและการชดเชยตามข้อตกลงนี้และบริการคือการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ท่านจ่ายมาเพื่อเป็นค่าบริการซึ่งไม่เป็นไปตามการรับประกันเท่านั้น ซึ่งเป็นผลอย่างมากที่สุดตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ (ไม่ว่าโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรืออื่นใด) จากทางทวิก หรือตัวแทนของทวิก หรือตัวแทนจำหน่ายจะไม่ถือว่าเป็นการรับประกันแต่อย่างใด หรือเพิ่มขอบข่ายของความรับผิดชอบจากขอบเขตการประกันแต่อย่างใด

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ณ ที่นี้ ทวิกสงวนสิทธิไม่รับประกันใด ๆ เงื่อนไขหรือหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม (ยกเว้นหน้าที่จากเจตนาดีเท่านั้น) รวมถึงการรับประกันอย่างไม่มีข้อจำกัด การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า และการรับประกันหรือหน้าที่เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความเหมาะสมแก่เวลา ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการใช้บริการ การขาดความเพิกเฉย หรือความพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ ทวิกไม่สามารถรับประกันการบริการแบบว่าจะต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน หรือ ปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าความเร็วของการให้บริการจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุปัจจัยเรื่องความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทวิกไม่สามารถรับประกันว่า บริการของทวิกจะไม่มีไวรัสหรืออื่นใดก็ตามที่อาจจะปนเปื้อนหรือสามารถทำลายทรัพย์สินได้

ข้อจำกัดของภาระหนี้

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ณ ที่นี้ ท่านยินยอมว่า ทวิกจะไม่เป็นหนี้ท่านในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งทางอ้อม แบบพิเศษ แบบเนื่องจากผล จากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากการป้องกันความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับการใช้ของท่านหรือของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ ทวิกจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความสูญเสียใดๆ (ยกเว้นการบาดเจ็บของบุคคล หรือความตายที่เกินจากการละเลยของทวิก หรือความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงในส่วนของทวิก ซึ่งถ้าเป็นฉ้อโกง ทวิกจะรับผิดชอบอย่างไม่จำกัด) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ได้หรือความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความผิดใดๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นๆ จะเกิดจากการละเลยหรืออื่นใดก็ตาม ทวิกและผู้ให้สิทธิจะไม่เป็นหนี้ท่านในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งทางอ้อม แบบพิเศษ แบบเนื่องจากผล จากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากการป้องกันความเสียหายใดๆ ก็ตามที แม้ว่าทวิกหรือผู้ให้สิทธิได้รับทราบหรือตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นก็ตาม และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามหนี้สินหรือค่าเสียหายที่ทวิกและผู้ให้สิทธิจะจ่ายไม่เกินราคาของบริการเป็นเวลาหนึ่งปี

ค่าชดเชย

ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยแก่ทวิกทั้งค่าใช้จ่าย เงินเรียกเก็บ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการและข้อมูลของท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ซึ่งเรียกร้องหรือกรรโชกมายังทวิกโดยบุคคลอื่น

เหตุสุดวิสัย

อย่างไรก็ตาม อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้ ทวิกจะไม่มีความรับผิดต่อความล้มเหลวหรือล่าช้าในการให้บริการตามสัญญาเนื่อจากเหตุที่เกินที่ทวิกจะควบคุมได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) คำพิพากษาของศาลหรือตุลาการใด ๆ (ข) การหาอุปกรณ์ที่จำเป็น แหล่งพลังงานหรือของจำเป็นไม่ได้ (ค) การที่ใช้ไม่ได้ หรือ การที่ไม่มีของ อินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรคมนาคมอย่างเดียวกัน คอมพิวเตอร์ หรือบริการ (ง) ภัยธรรมชาติ สงคราม เหตุจลาจล การก่อการร้าย ชุมนุมประท้วง การก่อวินาศกรรม เพลิงไหม้ อุทกภัย หรือวาตภัย (จ) การนัดหยุดงานหรือข้อขัดแย้งในธุรกิจอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเกิดจากพนักงานของฝ่ายใดก็ตาม) หรือ (ฉ) การกระทำของรัฐบาลหรืออำนาจรัฐประเภทอื่น ๆ หรือการผิดสัญญาของบริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ )

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทวิกนั้นแสดงอยู่ที่ www.twig-aksorn.com/policies/privacy-policy/ และต้องดูร่วมกันไปกับข้อตกลงเพื่อกำหนดการใช้คุกกี้และอุปกรณ์ติดตาม และการประมวลข้อมูลของทวิกในการให้บริการ

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บริการนี้อาจจะมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการออนไลน์หรือโมบายล์อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ของบุคลลที่สาม") เว็บไซต์ของบุคลลที่สามอาจจะทำการตลาดร่วมกันกับทวิก และ/หรือ ทิกแทก รวมถึงเครื่องหมายการค้าเว็บนั้น ๆ ทวิกไม่รับผิดชอบว่าเว็บเหล่านั้นจะเข้าใช้ได้ หรือรับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคลลที่สามหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านทำกับเว็บไซต์ของบุคลลที่สามเหล่านั้น

เว็บบอร์ด

บริการนี้อาจจะมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการออนไลน์หรือโมบายล์อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ของบุคลลที่สาม") เว็บไซต์ของบุคลลที่สามอาจจะทำการตลาดร่วมกันกับทวิก และ/หรือ ทิกแทก รวมถึงเครื่องหมายการค้าเว็บนั้น ๆ ทวิกไม่รับผิดชอบว่าเว็บเหล่านั้นจะเข้าใช้ได้ หรือรับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคลลที่สามหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านทำกับเว็บไซต์ของบุคลลที่สามเหล่านั้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้เป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดที่ท่านมีกับทวิกในทุกเรื่องที่มีกำหนดไว้ และจะอยู่เหนือความแตกต่างของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีการอ้างถึงในใบสั่งซื้อต่าง ๆ หรือข้อความที่ส่งถึงทวิกที่มี หรือที่ส่งติดต่อกับ ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทน (ที่ข้อกำหนดอาจจะไม่อ้างถึงทวิก)

ข้อความทั่วไป

ข้อตกลงนี้ และความผูกพันอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสัญญานี้เกิดจากสัญญานี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และท่านยินยอมที่จะยอมรับอำนาจศาลแห่งอังกฤษและเวลส์ ในกรณีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากประโยคก่อนหน้านี้ ทวิกจะใช้สิทธิในการหาคำสั่งศาลหรือใกล้เคียงกันจากศาลใด ๆ จากที่ไหนก็ตามในโลกเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในข้อมูลที่เป็นความลับ

ทวิกขอสวงนสิทธิในการเปลี่ยนหรือแก้ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา ทวิกจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนถ้ามีเนื้อหาอันไหนที่แตกต่างกันออกไป โดยการใช้บริการทวิกอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการปรับเปลี่ยน จะถือว่าท่านได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขนั้นไปแล้ว

ทวิกมีสิทธิที่จะมอบสิทธิหรือพันธะทางกฎหมายจากข้อตกลงนี้ หรือ หาผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลที่สามมาทำหน้าที่แทนได้

ท่านไม่มีสิทธิที่จะมอบสิทธิหรือพันธะทางกฎหมายจากข้อตกลงนี้ หรือถ่ายโอน หรือ หาผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลที่สามมาทำหน้าที่แทนได้

ถ้าข้อใดของข้อตกลงนี้ไช้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่อาจจะบังคับใช้ได้ แต่ความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และความสามารถบังคับใช้ของข้อตกลงที่เหลือทั้งหมดยังใช้บังคับได้เต็มที่

ข้อตกลงนี้ไม่มีความตั้งใจให้บุคคลอื่นใดนอกจากท่านและทวิกที่จะได้ประโยชน์ใด ๆ จากข้อตกลงนี้ หรือบังคับใช้ข้อตกลงนี้และ พรบ. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ในที่นี้ถึงยกเว้นไว้อย่างเด่นชัด

การแจ้งใด ๆ ที่กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทวิก หรือคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้สามารถส่งไปยังตามที่อยู่ บริษัท อักษร อินสไปร์ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคารเอ ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร